Dati, ko apstrādā un aizsargā saskaņā ar šo privātuma politiku, ir jebkura informācija, turpmāk, personas dati, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, turpmāk, datu subjekts, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu, vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem, vai jebkādiem citiem faktoriem, izmantojot katru atsevišķi vai jebkurā kombinācijā.

Šajā privātuma politikā noteiktā datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, un šādās darbībās var ietilpt vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai jebkādas cita veida darbības ar personas datiem.

Pārzinis (Alfis SIA, Reģistrācijas Nr. 40003335863, juridiskā adrese: Ādažu iela 20, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024, Latvija) ar šo garantē:

 • ka personas datu apstrāde, tostarp, pati nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamo nacionālo un Eiropas Savienības datu aizsardzības likumu attiecīgajiem noteikumiem (un, ja piemērojams, par to ir informētas kompetentās valsts iestādes);
 • ka tas ir devis norādījumu Pārziņa pilvarotajām personām apstrādāt nosūtītos personas datus tikai un vienīgi atbilstoši piemērojamo datu aizsardzības likumu prasībām un, ja piemērojams, apstrādāt datus tikai un vienīgi pārziņa vārdā;
 • ka tas nodrošina datu apstrādes atbilstību normatīvajiem drošības pasākumiem;
 • ja nosūtīšanas ietvaros personas datus paredzēts nosūtīt ārpus Eiropas Savienības, personas datu subjekts tiek informēts vai tiks informēts pirms tiek veikta attiecīgā datu subjekta personas datu nosūtīšana uz šādu trešo valsti (kas nenodrošina pienācīgu aizsardzību, piemērojamo Eiropas Savienības likumu izpratnē);
 • ka tas sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjekta pieprasījumiem par datu subjekta interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjekta datu apstrādi;
 • uzglabāt ierakstus par visām veiktajām personas datu apstrādes darbībām, nodrošināt, ka jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti, kāda veida personas dati, kādiem mērķiem un kādas ir saņēmēja līgumiskās attiecības ar šādām pusēm;
 • nekavējoties un pienācīgi izskatīt visus datu subjekta informācijas pieprasījumus saistībā ar nosūtāmo personas datu apstrādi un ņemt vērā uzraudzības iestādes sniegtos ieteikumus saistībā ar nosūtīto personas datu apstrādi;
 • pēc līguma izbeigšanas vai tā darbības termiņa beigām (ja tāds noslēgts), atdot atpakaļ datu subjektam visus nosūtītos personas datus un to kopijas (ja datu subjekts to pieprasa) un, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, iznīcināt visus šādus datus un apliecināt datu subjektam atbilstību šāda līguma punkta noteikumiem;
 • nepieņemt jebkādus automatizētus lēmumus par datu subjektu, kā arī neveikt datu subjekta datu profilēšanu;
 • nekāds datu subjekta datu drošības pārkāpums, savu iespēju robežās, netiks pieļauts.

Datu subjekta pienākumi un tiesības:

 • skaidri, nepārprotami izteikt piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • sniegt precīzus, pareizus un patiesus personas datus;
 • izsniegt rakstveida piekrišanu, ja pārzinis vai tā uzdevumā pilnvarotā persona plāno nosūtīt personas datus tālākai apstrādei jebkuram citam saņēmējam vai apstrādātājam. Gadījumā, ja ir saņemta datu subjekta piekrišana, pieprasīt, ka attiecīgais saņēmējs vai apstrādātājs noslēdz līgumu ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem par drošu datu apstrādi, kādus ir uzņēmies datu subjekts saskaņā ar konkrētu līgumu, kā arī saņemt šāda līguma kopiju;
 • iesniedzot savus datus, datu subjets piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu noteikto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams;
 • jebkurā laikā prasīt savu personas datu atjaunošanu, labošanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, informāciju par datu subjekta personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu personas datu dzēšanu;
 • sniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai, ja ir pieļauts pārkāpums datu subjekta personas datu apstrādē.